Certified Glatt Kosher Restaurant, Orlando, Florida.

LANKRY-KOSHER-03.png
LANKRY-KOSHER-11.png

Thanks for submitting!

KOSHER KABAB HOUSE

7967 S. Orange Blossom Trail

Orlando, FL 32809

407-610-7777

 

www.kosherkababhouse.com